Juridinio asmens kreditorių susirinkimas

Juridinio asmens bankrotas – kolektyvinis procesas, kurio metu siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su juridinio asmens bankroto proceso eiga susijusius klausimus, yra kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti kreditorių susirinkimo dieną esantys juridinio asmens kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas.

Juridinio asmens kreditorių susirinkimas turi šias teises:

  • sudaryti kreditorių komitetą (Nemokumo įstatymo 44 str. 1 d. 1 p.);
  • atšaukti iš pareigų kreditorių susirinkimo pirmininką (Nemokumo įstatymo 44 str. 1 d. 2 p.);
  • nustatyti balsavimo elektroninėmis priemonėmis kreditorių susirinkime tvarką (Nemokumo įstatymo 44 str. 1 d. 3 p.);
  • motyvuotu prašymu kreiptis į teismą dėl teismo paskirto nemokumo administratoriaus atstatydinimo (Nemokumo įstatymo 44 str. 1 d. 4 p.);
  • spręsti dėl juridinio asmens dalyvavimo įmonių grupės koordinavimo procese, kaip numatyta Reglamento (ES) 2015/848 64 straipsnio 3 dalyje, kai juridinis asmuo priklauso įmonių grupei (Nemokumo įstatymo 44 str. 1 d. 5 p.);
  • nustatyti informacijos apie nemokumo procesą ir juridinio asmens finansinę būklę, taip pat nemokumo proceso administravimo išlaidų pagrindimo dokumentų teikimo kreditoriams tvarką (Nemokumo įstatymo 44 str. 1 d. 6 p.);
  • kreiptis į teismą dėl asmens teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimo (Nemokumo įstatymo 44 str. 1 d. 7 p.);
  • leisti turtą parduoti kitu negu iš varžytynių būdu (Nemokumo įstatymo 44 str. 1 d. 8 p.);
  • spręsti kreipimosi į teismą dėl kreditorių patirtos žalos, kuri atsirado dėl šiame įstatyme nustatytų juridinio asmens vadovo ir (ar) nemokumo administratoriaus pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, atlyginimo klausimą (Nemokumo įstatymo 44 str. 1 d. 10 p.);
  • naudotis kitomis šiame ir kituose įstatymuose suteiktomis teisėmis (Nemokumo įstatymo 44 str. 1 d. 11 p.).

Juridinio asmens kreditorių susirinkimas laikomas įvykusiu, jeigu yra kreditorių susirinkimo kvorumas –  kreditorių susirinkime dalyvauja kreditoriai, įskaitant iš anksto balsavusius kreditorius, kurių reikalavimų sumos vertinė išraiška yra didesnė kaip pusė (1/2) visų kreditorių bendros teismo patvirtintų reikalavimų sumos (Nemokumo įstatymo 49 str. 4 d., 5 d.). Jeigu kreditorių susirinkimo kvorumo nėra, juridinio asmens kreditorių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis kreditorių susirinkimas (Nemokumo įstatymo 49 str. 7 d.).

Juridinio asmens kreditorių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsavo kreditoriai, kurių reikalavimų sumos vertinė išraiška yra didesnė kaip pusė (1/2) visų kreditorių susirinkime dalyvavusių kreditorių bendros teismo patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme nustatytus atvejus (Nemokumo įstatymo 51 str. 1 d.).

Juridinio asmens kreditorių susirinkimo sprendimai yra privalomi visiems juridinio asmens kreditoriams nuo jų priėmimo dienos (Nemokumo įstatymo 51 str. 2 d.).

Juridinio asmens kreditorių susirinkimas gali sudaryti kreditorių komitetą ir nustatyti jo funkcijas (Nemokumo įstatymo 53 str. 1 d.). Kreditorių komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip 5 nariai (Nemokumo įstatymo 53 str. 2 d.). Kreditorių komiteto priimti sprendimai yra teisėti, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė kreditorių komiteto narių. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžiamasis yra kreditorių komiteto pirmininko balsas (Nemokumo įstatymo 54 str. 5 d.).

Juridinio asmens kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto sprendimas gali būti skundžiamas juridinio asmens bankroto bylą nagrinėjančiam teismui per 14 dienų nuo dienos, kurią skundą teikiantys asmenys sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo priėmimą (Nemokumo įstatymo 55 str. 1 d.).

Susisiekite su mumis

Dėl išsamios teisinės konsultacijos, individualios teisinės analizės ir patarimo ar teisinio atstovavimo kreipkitės į bankroto procese besispecializuojančios advokatų profesinės bendrijos “Merkevičius, Juonys ir partneriai” advokatus.

Įveskite savo vardą
Įveskite teisingą el. paštą
Prašome parašyti temą
Prašome parašyti žinutę
Patvirtinkite tapatybę

© Copyright Advokatų profesinė bendrija Merkevičius, Juonys ir partneriai. Visos teises saugomos. Sprendimas Senu/<as design